Suhozid.hr

*click here to see the text in English
*otvori Suhozid.hr 

ŠTO JE SUHOZID.HR?

Suhozid.hr je otvoreni javni popis hrvatske suhozidne baštine. Osmislili su i vode ga aktivisti sa hrvatske suhozidne i geoinformacijske scene. Pridružite nam se!

Popis je otvoren za svaki prinos koji proširuje ili produbljava sliku suhozidnih fenomena i njihovog rasprostiranja duž istočne obale Jadrana i njena zaleđa. Zanima nas svaki zid, svaka građevina, svako naselje koje je u svom ambijentu zadržalo elemente gradnje usuho, svaki krajolik sa svojom kamenom čipkom i točkama-vidikovcima sa kojih ga možemo doživjeti. Zanimaju nas i ostali tragovi čovjekovog korištenja prostora, kao što su kapelice, mirila, stećci i drugi kameni biljezi, bunari, lokve, ostaci vapnenica i drevni putevi.

Suhozid.hr je pušten u rad u proljeće 2013. godine kao otvoreni WebGIS sustav s mogućnošću mobilnog unosa lokaliteta (samo za Android). Nakon nekoliko godina rada na poslužitelju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sustav je preseljen na platformu GISCloud, putem programske podrške osvojene na natječaju GIS Day Contest 2016.

KAKO MOGU SUDJELOVATI?

Slanjem fotografije sa točnom lokacijom neke suhozidne građevine, strukture ili ambijenta. Uz fotografiju su dobrodošli i razni podaci, a pogotovo lokalni nazivi, dimenzije ili skice, podaci o graditeljima i nastanku, te nekadašnjim i današnjim korisnicima.

Nije bitno je li lokalitet već unesen u popis: ponekad neka nova fotografija ili podatak može otkriti do sada nepoznatu a vrijednu činjenicu o našem prostoru i njegovim graditeljima. Također, pozivamo zainteresirane da idejom ili komentarom doprinesu što funkcionalnijem popisu.

TEHNIČKE UPUTE:

Dok se ostvare preduvjeti za javno besplatno korištenje GISCloud mobilne aplikacije, lokalitete je moguće unositi u Suhozid.hr slanjem podataka našim administratorima na e-mail adresu popis@suhozid.hr.

POZIV VLASNICIMA

Ukoliko se ne slažete da vaša građevina bude javno vidljiva na Suhozid.hr, ili želite ispraviti neki podatak, molimo kontaktirajte nas na adresu vlasnik@suhozid.hr!

POŠTOVANJE ZA LJUDE I KAMEN

Suhozida i građevina koje ovdje popisujemo i divimo im se ne bi bilo bez mukotrpnih briga za svoja imanja. Zato voditelji otvorenog javnog popisa Suhozid.hr na zajedničkom nastojanju i poštovanju za ovu baštinu žele okupiti i vlasnike i entuzijaste, i nasljednike i namjernike, i graditelje i usputnike. Ove stotine tisuća kilometara suhozida i tisuće građevina danas ne predstavljaju samo kulturno lice krajolika i svojeg naroda već i lica svojih vlasnika. Zato poštujmo vlasništvo zbog kojeg je ova baština uopće nastala i respektirajmo vlasnike od kojih se ne da naći ni boljih vodiča. Također, obratite pozornost na vlastito zdravlje i sigurnost od ozljeda prilikom obilaska krajolika.

Uredništvo Suhozid.hr ne može odgovarati za eventualnu štetu nastalu neovlaštenim ulaskom na privatni posjed iz razloga posjećivanja ili unosa novih lokaliteta u popis, kao i za eventualne ozljede nastale prilikom posjeta suhozidnim lokalitetima.

***************************************************************************

Kontakt: popis@suhozid.hr

Uredništvo/editorial board: Filip Šrajer (glavni urednik), Jadran Kale, Goran Andlar, Grga Frangeš, Filip Bubalo

***************************************************************************

WHAT IS SUHOZID.HR?

*open Suhozid.hr 

Suhozid.hr is the open public inventory of  the Croatian dry stone heritage. It is created and run by dry stone and geo-information enthusiasts. Join us!

The inventory is open to every contribution that widen or deepen the knowledge on the dry stone buildings and their distribution along the Adriatic’s east coast and hinterland. We are interested in every wall, every object, every settlement and ambient that comprise dry stone elements, every landscape with its stone lace and the places from which it can be observed. We are also interested in the other traces of human presence in the landscape: chapels, tombstones and other stone landmarks, water wells, cisterns and ponds, remains of the lime kilns and ancient roads. 

Suhozid.hr was launched in spring 2013 as a public WebGIS site with the mobile data collection functionality. After several years of operation on server of University in Zagreb, the inventory was migrated to GISCloud platform, as a result of winning the GIS Day Contest 2016

HOW CAN I PARTICIPATE?

By sending the photo of the dry stone building, structure or ambient with the accurate location information. Along with the photo, other information such as local name, dimensions and sketches, information on builders and origin, former or present use and users.

It doesn’t matter whether the locality is already in the database: sometimes a new photo or a fact can reveal unknown and valuable fact on the space and its builders. We also invite everyone interested to contribute to better functionality of the database by giving a commentary or an idea. 

TECHNICAL INSTRUCTIONS:

Before the functional GISCloud crowdsourcing mobile platform is ready, the materials can be submitted by sending e-mail to popis@suhozid.hr.

INVITATION TO THE OWNERS

If you dont’t wont the building you own to be visible on Suhozid.hr, or if you want to correct some data, please write to vlasnik@suhozid.hr!

RESPECT FOR THE PEOPLE AND THE STONE

All the dry stone buildings and landscapes we inventory and admire here wouldn’t exist without the extreme effort and care. That’s why we the administrators of this public inventory want to gather both owners and enthusiasts, heirs and visitors, builders and wanderers, to the care and respect for this heritage. This hundreds of thousands of kilometers of walls, and thousands of buildings, not only represent the cultural face of the landscape and the nation, but the faces of their owners as well. For that reason, we must respect the ownership that was the reason that this heritage was built, and respect the owners – beside whom we will not find any better guides. Also, please take care of your own heath and safety during landscape visits.

Editorial board of Suhozid.hr can not be responsible for the possible damage caused by unauthorized access to a private property for the reasons of visiting or inscribing the dry stone localities to this inventory, as well as for the possible injuries occurred during visiting the dry stone sites.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Print
  • Tumblr